Off Canvas

 

Sukuseuran säännöt

Kinasten sukuseuran säännöt

(Hyväksytty sukukokouksessa 2005)


1 §
Yhdistyksen nimi on Kinasten sukuseura ja sen kotipaikka on Jyväskylä ja toimialueena koko maa.


2 §
Yhdistyksen tarkoituksen on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.


3 §
Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään, järjestämällä kokouksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon, jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet.


4 §
Suvun jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu savolais-karjalaisten Kinasten suvun esi-isästä, tai joka on avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt.


5 §
Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.


6 §
Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen viisivuotiskaudeksi vahvistama jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.


7 §
Yhdistyksen hallitus valitaan kolmevuotiskaudeksi varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista jäsenistä sihteerin ja yhdistykselle tarpeelliset muut toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampiakin tehtäviä.

Hallitus voi keskuudestaan asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on päätöksiä tekemässä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.


8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.


9 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa hallitukselle.


10§
Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana huhti - syyskuun kuluessa joka viides vuosi alkaen vuodesta 2005 ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.


11§
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtajaja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Todetaan kokouksen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista: hyväksytään edellisen viisivuotiskauden toimintakertomus, hyväksytään edellisten vuosien hyväksyntää vailla olleet tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan hallituksen jäsenet, valitaan yhdistyksen tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat, päätetään seuraavana toimikautena kannettavan jasenmaksun suuruus, päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.


12 §
Sukukokouksessa on jokaisella suvun jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Äänestys on avoin ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Mikäli äänet menevät tasa se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.


13 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittu en päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa jos sitä on kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä jos sitä on kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä sukukokouksessa.


14 §
Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, taikka päätettävä yhdistyksen varojen tai muun omaisuuden luovuttamisesta jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle taikka sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.

Kertyneet sukua koskevat tiedot ja rekisterit luovutetaan tällöin arkistolaitokselle.